نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل، ایران

2 موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی- اردبیل- ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل , اردبیل. ایران

چکیده

مسئولیت سیستم کنترل داخلی در هر سازمان، برعهده مدیریت آن سازمان است و یکی از کنترل‌های بسیار مهم داخلی که امروزه در بیشتر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، حسابرسی داخلی است. این کنترل روی برآورده‌شدن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج عملیات حسابرسی داخلی تأثیر چشمگیری می‏گذارد. از این رو در پژوهش حاضر، میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بانک سپه بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان امور مالی و بانکی و اعتبارات، مدیران مالی و اداری و معاونان اداری و مالی بانک سپه بود که نمونه‌ای به حجم 140 نفر از بین آن‌ها انتخاب و فرضیه‌های پژوهش روی پاسخ این افراد آزمون شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. برای سنجش پایایی ابزار اندازه‌گیری، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، از روش‌های آماری توصیفی، همچون محاسبه میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش‌های هم‌بستگی بین متغیرهای تحقیق و روش‌های تحلیل رتبه‌ای پیرسون استفاده شد. نرم‏افزارهایی که برای تحلیل داده‌ها در این پژوهش استفاده شده است، اس‌پی‌اس‌اس 19 و ایویوز7 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش، اثربخش بودن حسابرسی داخلی در بانک سپه پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effectiveness of the Internal Audit System in Sepah Bank

نویسندگان [English]

  • davoud panahi 1
  • sara niknafs 2
  • hasan javid asl isaluo 3

1 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2 Moghadase Ardabili Education Institute - Ardabil - Iran

3 Islamic Azad University, Ardabil branch , ardabil ,iran.

چکیده [English]

The responsibility of the internal control system in any organization lies with the management of that organization, and one of the most important internal controls that is implemented today in most large companies in developed countries is internal audit. This control has a significant bearing on meeting the needs of users of the results of internal audit operations. Therefore, the present study has investigated the effectiveness of internal audit in Sepeh Bank has been investigated. The statistical population of this study was composed of financial, banking, and credit employees, financial and administrative managers, and administrative and financial assistants of Sepeh Bank. The sample included 140 people selected from this population, and the hypotheses were tested on the responses of these people. The data was collected through a questionnaire. The Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of this tool. Moreover, in order to analyze the data, the researchers employed both descriptive statistical methods, such as calculating means and standard deviations, and inferential statistics, e.g., correlations between research variables and Pearson's rank analyses. The software packages used for data analysis were SPSS 19 and Eviuse 7. The results indicate that the effectiveness of internal audit in Sepeh Bank is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Confidentiality
  • Impartiality
  • Continuity
  • Independent functioning
  • Professional competence
  • Activity scope