نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، مدیر عامل پست بانک

چکیده

هدف این مقاله، توصیف و ارزیابی نقش‌آفرینی پُست بانک ایران در بازار پول روستایی است. مناطق روستایی یک‌چهارم جمعیت و دست‌کم، یک‌ششم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. در این میان، توسعه بازار پول در ارتقای سهم اقتصادی روستا و توسعه پایدار، نقش محوری دارد. 8/8 میلیون نفر زیر پوشش مستقیم خدمات بانکی هستند. ضریب پوشش جمعیتی مستقیم، 5/43 درصد و ضریب پوشش کل، 85 درصد است. ضریب نفوذ دسترسی (تعداد ابزار‌های بانکی در دسترس به‎ازای هر 100 نفر روستایی) به حدود 21 رسیده است؛ بدین معنا که به‌ازای هر 5 نفر، دست‌کم یک ابزار دسترسی به خدمات بانکی وجود دارد. حدود 2/12 میلیون نفر از شهروندان روستایی، در این بانک حساب دارند، بنابراین ضریب شمول مالی به 60 درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که این بانک برای 27 درصد بازار پول روستایی نقش‌آفرینی می‌کند. افزون بر این، 6/3 درصد سپرده‌های روستایی را جذب کرده است. این نقش‌آفرینی از یک‌سو، فرصت‌های اقتصادی و از سوی دیگر، صرفه‌جویی اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. مجموع هزینه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش تعمیق مالی در مناطق روستایی، سالیانه حدود 1/172 هزار میلیارد ریال و مجموع درآمدهای مستقیم ایجادشده در این مناطق، معادل 4/27 هزار میلیارد ریال است. بنابراین، مجموع هزینه ـ فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و درآمدهای مستقیم برابر با 5/199 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Inclusion and Rural Money Market: The Experience of the Post Bank of Iran

نویسنده [English]

  • Behzad Shiri

The managing director of Post Bank of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to describe and evaluate the role of the Post Bank of Iran in the rural money market. Rural areas constitute a quarter of the population and at least one sixth of the country's Gross Domestic Product. The development of the money market plays a central role in improving the economic share of the village and its sustainable development. Almost 8.8 million people are directly covered by banking services. The direct population coverage ratio is 43.5 percent, and the total coverage ratio is 85 percent. Furthermore, the access penetration rate (i.e., the number of banking tools available for every 100 rural people) has reached 21 percent, which means that for every 5 people, there is at least one means of accessing banking services. About 12.2 million rural people have bank accounts in this bank, so the financial inclusion rate has reached 60 percent. Estimates indicate that this bank plays a role for 27 percent of the rural money market. In addition, it has attracted 3.6 percent of rural deposits. This has resulted in economic opportunities on the one hand, and economic and social cost-savings on the other. The total cost of economic and social opportunities for the expansion of financial inclusion in rural areas is about 172,1 thousand billion Rials, and the total direct incomes generated in these areas are equal to 27.4 thousand billion Rials. Therefore, the total economic and social opportunity costs together with the direct incomes are estimated at 199.5 thousand billion Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural money market
  • Post bank of Iran
  • Economic effects
  • Social effects