نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان اصلاح نژاد،کوچه ۷ شهید بهروح،پشت مسجد امام صادق(ع)،پلاک ۱۱۴،منزل آقای توکلی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری و نوع اظهارنظر حسابرس بر ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻨﻮاﺗﻲ شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 است. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری و نوع اظهارنظر حسابرس به‎عنوان متغیرهای مستقل؛ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻨﻮاﺗﻲ به‎عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصت‌های رشد و نسبت جریان نقدی عملیاتی به‎عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده‌اند. نمونه آماری پژوهش شامل 159 شرکت است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ هم‌بستگی با رویکرد کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری، روش کتابخانه‌ای بوده و در بخش آزمون فرضیه‎ها، از روش اسنادکاوی صورت‌های مالی استفاده شده است. به‎طور کلی، روش آزمون فرضیه‎ها روش هم‌بستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد که اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری و نوع اظهارنظر حسابرس، بر ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻨﻮاﺗﻲ تأثیر مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اندازه شرکت و فرصت‌های رشد بر تعدیلات سنواتی تأثیر معکوس و معناداری دارد. تأثیر اهرم مالی بر تعدیلات سنواتی مستقیم و معنادار است و در نهایت، تأثیر نسبت جریان‏های نقدی عملیاتی بر تعدیلات سنواتی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Discretionary Accruals and Auditor Opinion Type on Annual Adjustment of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • farzane tavakoli 1
  • esmaeel kalantari 2
  • hadi abdi taleb beygi 3

1 خیابان اصلاح نژاد،کوچه ۷ شهید بهروح،پشت مسجد امام صادق(ع)،پلاک ۱۱۴،منزل آقای توکلی

2 tarbiat modares university

3 Faculty member of Fatemieh Higher Education Institute, Shiraz

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of discretionary accruals and auditor opinion type on the annual adjustments of companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019. Discretionary accruals and auditor opinion type as independent variables, annual adjustments as dependent variables, and financial leverage, company size, growth opportunities, and operating cash flow ratio as control variables were considered. The statistical sample of the research includes 159 companies. The research method is a descriptive-correlation type with an applied approach. The data collection method in the theoretical foundations section is the library method, and in the hypothesis testing section, the document analysis method of financial statements is used. In general, the method for testing hypotheses is the method of correlation and multiple regression. The results of the research showed that the discretionary accruals and the auditor opinion type have a direct and significant effect on the annual adjustments. The results related to the control variables showed that company size and growth opportunities have an inverse and significant effect on annual adjustments. The effect of financial leverage on annual adjustments is direct and significant. Finally, the effect of operating cash flow ratio on annual adjustments is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Auditor opinion type
  • Annual adjustments