نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

2 مرحوم دکتر حساس یگانه عوض هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بودند. یادشان گرامی.

3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

حسابرسی داخلی در دو دهه گذشته، دستخوش تحولات بسیار عمیقی شده است. در گذشته، وظیفه اصلی حسابرسی داخلی، کنترل ثبت‌های دو طرفه حسابداری به‌منظور کشف موارد اشتباه بود؛ در مقابل، امروزه حسابرسی داخلی بهمنظور مدیریت ریسک، به کنترلها توجه دارد و درصدد گسترش راه‌های مناسب برای ارزشافزایی سازمان تحت بررسی است. ارزش با گسترش تولید کالا و خدمات و استفاده بهینه از منابع به‌‌وجود میآید. زمان یکی از منابع محدود واحد حسابرسی داخلی است که تخصیص بهینه آن در میان پروژههای مختلف حسابرسی، مسئله‌ای چندمعیاره بوده و شامل متغیرهای کیفی و کمی است. این پژوهش، از مدلهای سلسلهمراتبی و برنامهریزی آرمانی برای تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی ترکیبی ارائه میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که تخصیص بهینه زمان، انعطافپذیری لازم را برای حداقل کردن ریسک فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combining AHP and GP Models to Optimal Allocations of Internal Audit Time (Case Study: Central Bank of Iran)

نویسندگان [English]

  • Reza Habibi 1
  • Yahya Hasas Yeganeh 2
  • Mahdi Tajedini 3

1 Faculty Member, Iran Banking Institute

2 Faculty of Management and Accounting Allameh Tabatab'i

3 Central Bank of Iran

چکیده [English]

Internal auditing has undergone profound changes in the last two decades. In the past, the main task of internal auditing involved controlling two-way accounting records in order to detect errors. On the other hand, today, this type of auditing pays attention to controls for the purpose of risk management and tries to develop appropriate ways to increase the value of the organization under investigation. Value is created through expanding the production of goods and services, as well as the optimal use of resources. Time is one of the limited resources of the internal audit unit, and its optimal allocation among different audit projects is a multi-criteria problem, which includes qualitative and quantitative variables. This research study presents a combined approach of hierarchical models and ideal planning for the optimal allocation of internal audit time in the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The results show that optimal time allocation provides the necessary flexibility to minimize risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Internal audit
  • AHP
  • GP
  • Risk assessment