نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز ، شیراز ، ایران

چکیده

اخلاق حرفه‎ای، شاخه‌ای مهم از اخلاق کاربردی است که پرداختن به آن از ضرورت‌های زندگی در جوامع جدید است. بر این اساس، مجموعه قواعد و اصول اخلاق، باید در هر حرفه‎ای رعایت شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی سنجش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‎ای در بانکداری با کارکنان بانک شیراز است. روشی که این پژوهش بر آن متکی است، توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، همه بانک‌های شیراز است و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش، برای تعیین میزان اخلاق حرفه‎ای کارکنان بانک از پرسش‎نامه «کادویز» استفاده شد که روایی پرسش‎نامه از دید خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 822/0 به دست آمد. تحلیل داده‎ها به کمک نرم‌افزار اس‏پی‏اس‏اس انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می‎دهد که مؤلفه اخلاق حرفه‎ای در جنسیت به‎صورت معنادار است و رفتار بین گروه مرد موفق‎تر از گروه زن است. سایر مؤلفه‎ها (سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت ) معنادار نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Components of Professional Ethics in Banking from the Perspective of Bank Employees in Shiraz

نویسندگان [English]

  • esmaeel kalantari
  • aida bassijeh

Fatemieh Higher Education Institute, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Professional ethics is an important branch of applied ethics, which is a necessity of life in new societies. Based on this, the set of rules and principles of ethics must be observed in every profession. The aim of the present research is to evaluate the components of professional ethics in banking with bank employees in Shiraz. The method that this research relies on is a descriptive-analytical survey type. Its statistical population is all the banks of Shiraz, and to select a statistical sample, the sampling method is used Simple random is used. In this research, to determine the level of professional ethics of bank employees "Kadviz" questionnaire was used, the validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability confirmed by using Cronbach's alpha coefficient was 0.822. Data analysis using SPSS software has been incomplete sentence The result of the research shows that the component of professional ethics is significant in gender The behavior between the male group is more successful than the female group. Other components (age, level of education and service experience) are not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • Bank
  • Component evaluation