1. واکنش ریسک‎پذیری صنعت بانکداری در نظام اقتصادی به مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه با تأکید بر نقش کارایی سرمایه‎گذاری مبتنی بر نظریه سپر سرمایه

وحید بخردی نسب

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1399، ، صفحه 133-160

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.284771.1269

چکیده
  از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی مؤثر، چارچوب مقرراتی آن به شمار می‎رود، به‎گونه‎ای که انجام مسئولیت‎های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‎پذیر نیست. هدف اصلی این تحقیق، ارتباط بین مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه و ریسک‎پذیری بانک‎ها با نقش تعدیلگری کارایی سرمایه‎گذاری است. جامعه آماری، ...  بیشتر