مقایسه کارایی بانک‎‌های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی: بانک‎‌های منتخب منطقه منا)

مسعود عرفانیان دانشور؛ احمد شعبانی کلیشمی؛ حسن کوهی

دوره 5، پاییز و زمستان ، اسفند 1398، ، صفحه 129-167

https://doi.org/10.22034/jifb.2021.244248.1209

چکیده
  امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانسته‎اند بنگاه‏های اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع می‎تواند به‎دلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‎های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج ...  بیشتر