1. مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌ای و نقش آن در بهبود مدیریت ساختار دارایی‌های بانکی

دانا رضایی؛ محمد علی رستگار

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 135-170

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93916

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل ریسک‌های موجود در تأمین اعتبار پروژه‌ های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) از طریق تأمین مالی پروژه‌ ای در کشور ایران است. به‌ دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک قانونی، مقرراتی، سیاسی و اعتباری در ایران، ساختارهای PPP به اهداف مطلوب کاهش و تسهیم ریسک منجر نمی‌ شود. بنابراین جریان‌ های نقدی مورد انتظاری که به کاهش کیفیت دارایی‌ ...  بیشتر