نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سالهای اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانکها تلاش میکنند تا بهمنظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینهسازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیهسازی مدل هزینههای بانک بهمنظور بهبود، کنترل و تعدیل هزینهها در راستای افزایش سودآوری است. شبیهسازی پویای تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ونسیم در افق زمانی 20 ساله، از سال 1390 تا 1410 در یکی از بانک‌های تجاری ایرانی صورت گرفته است. برای این کار، ابتدا شاخص‌های اصلی تأثیرگذار بر مدل هزینهها مبتنی بر عملکرد واقعی استخراج شد، سپس این شاخصها در مدل نهایی اعمال شدند. مدل شبیهسازی شده بر اساس عملکرد بانک، میتواند بهعنوان ابزار تصمیمگیری مدیران بانک در راستای کاهش هزینهها و بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مربوط در این حوزه، بهرهبرداری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desining a Dynamic Model on Cost Analysis in the Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Malihe Rostami 1
  • Adel Azar 2
  • Mahmoud Dehghan Nayeri 3

1 Ph.D, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the banking industry has undergone drastic changes. Banks are trying to be more cost-effective and profitable to stay competitive.  Achieving profit requires banking services to be produced and provided at a minimum cost, and revenues to be maximized.  The purpose of this study is to simulate the bank cost model to improve, control, and adjust costs and increase profitability Dynamic simulation of research using Vensim software has been performed in a period of twenty years, from 2011 to 2031 in an Iranian commercial bank. To do that, first, the main indices influencing the cost model based on the real operation were extracted; then the indices were applied to the final research model. The model simulated based on bank performance can be used as a decision tool for bank managers to reduce costs and examine the impact of relevant variables in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • On-account Payments to Depositors
  • Doubtful Debts Expense
  • Administrative and General Expenses
  • Vensim Software
  • Dynamic Systems