سردبیر


دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشگاه تهران

اقتصاد

 • komijaniut.ac.ir

مدیر مسئول


آقای فرشاد حیدری رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران

 • jifbibi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی پدرام ،استاد دانشگاه الزهرا (س) استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

اقتصاد

 • mehdipedramalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی تقوی فرد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه مدیریت دانشگاه علامه

مدیریت

 • dr.taghavifardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دیواندری، استاد دانشگاه تهران دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

 • a.divandari.unigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی رضوی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی استاد دانشگاه شهیدبهشتی

 • m-razavisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی سامتی، استاد دانشگاه اصفهان استاد دانشگاه اصفهان

 • msametigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شعبانی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

علوم اقتصادی-اقتصاد پولی

 • ashksadegyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم عباسی، استاد دانشگاه الزهرا (س) گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا

مدیریت

 • abbasiebrahim2000yahoo.com
 • 09123226030

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر کمیجانی ، استاد دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهران

اقتصاد

 • komijaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کامران ندری، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

 • k.nadrigmail.com

مدیر داخلی


دکتر مریم ابراهیمی (عضو هیات علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران) عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 • m.ebrahimiibi.ac.ir