مطالعه اثربخشی نظام حسابرسی داخلی در بانک سپه

داود پناهی؛ سارا نیک نفس؛ حسن جاوید اصل عیسی لو

دوره 8، پاییز ، خرداد 1402، ، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22034/jifb.2023.364664.1387

چکیده
  مسئولیت سیستم کنترل داخلی در هر سازمان، برعهده مدیریت آن سازمان است و یکی از کنترل‌های بسیار مهم داخلی که امروزه در بیشتر شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، حسابرسی داخلی است. این کنترل روی برآورده‌شدن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج عملیات حسابرسی داخلی تأثیر چشمگیری می‏گذارد. از این رو در پژوهش حاضر، میزان اثربخشی ...  بیشتر