سیاست‌های امنیت اطلاعات: نقش غیرمستقیم حمایت مدیریتی در رفتار انطباقی کاربران سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها

نادر هاشم زاده اقدم

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153329

چکیده
  تاکنون در حوزه امنیت اطلاعات سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام شده است، اما در پژوهش ‌پیش ‌رو با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در راستای ایمن‌سازی رفتار کاربران سیستم‌های اطلاعاتی از جانب حمایت مدیریتی تلاش شده است.‌ بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات غیرمستقیم حمایت مدیریتی از طریق نقش میانجی اعتماد درک‎شده ...  بیشتر