شناسایی و اولویت‎ بندی معیارهای اعتبارسنجی شرکت‎‌های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک AHP

زینب ملایی؛ مهدی منکاوی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 17-42

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153325

چکیده
  کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‎های خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسه‎های مالی، از قبیل بانک‎ها، در اعتبارسنجی این نوع کسب‎وکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی برای شناسایی ...  بیشتر