1. کیفیت دارایی‌‎ها، درآمد غیرمشاع و سودهی بانک‌‎ها

علطفه خسروی؛ دکتر عباس عرب مازار

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.224986.1190

چکیده
  یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمی‏شود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی به‎همراه ...  بیشتر