1. عوامل کلان اقتصادی تعیین‎‌کننده حاشیه سود در نظام بانکی ایران با استفاده از روش ARDL

حسن گلمرادی؛ ریحانه رمضانپور

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.184821.1128

چکیده
  سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانک‎هاست. یکی از شاخص‎های سودآوری بسیار مهم بانک‎ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپرده‎ها به دست می‎آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود ...  بیشتر