1. مطالبات بانکی معوق در اقتصاد ایران و تحلیل تعادل بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری

سارا ناز معزز آغزیارت؛ محمد ابراهیم آقابابایی

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 29-56

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.212921.1171

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر‌گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای ...  بیشتر