بررسی رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

غلامرضا عسکرزاده دره؛ زهره معمارپور؛ حامد فلاحی

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153324

چکیده
  رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال ‌توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت ...  بیشتر