1. مقایسه کارایی عقد مضاربه با روش‌های تأمین مالی متعارف ـ رویکرد اثر علامت‌دهی مؤلفه نسبت تسهیم سود

منصور رنجبر

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93913

چکیده
  شکست بازار اعتباری ناشی از فضای اطلاعات نامتقارن، موجب بروز پدیده‌ های کژگزینی و کژمنشی در قراردادهای مالی می‎شود. در حالی‌ که با بهره‌ برداری از رویکرد اثرعلامت‌ دهی تئوری بازی‌ها می‌توان ضمن تعدیل پدیده‌ های موصوف، انگیزه لازم برای طراحی قرارداد بهینه مالی را فراهم کرد. در این تحقیق ضمن تبیین اثر علامت‌ دهی نسبت تسهیم سود ...  بیشتر