شناسایی و رتبه‌بندی عوامل افزایش مطالبات غیرجاری در بانک‌های دولتی، بانک‌های مشمول اصل 44 و بانک‌های خصوصی در ایران

محمد نوروزی؛ مهدیه اسفندیارپور؛ رحیم شهسوارپور

دوره 7، بهار و تابستان ، مرداد 1400، ، صفحه 43-76

https://doi.org/10.22034/jifb.2022.153327

چکیده
  در اقتصاد هر کشور، نقش بانک‌ها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانک‌ها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه ...  بیشتر

بررسی تأثیر تزریق سرمایه بر عملکرد بانک‌های دولتی

میثم امیری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ مژگان رضایی

دوره 4، زمستان ، مهر 1398، ، صفحه 93-130

https://doi.org/10.22034/jifb.2020.167666.1119

چکیده
  یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانک‎ها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ...  بیشتر