1. اولویت ‎بندی روش‎ های پرداخت بین‎ المللی بانکی ایران با روش تحلیل سلسله‎ مراتبی (AHP)

حامد فرهمند معین؛ محمد ابراهیم سماوی؛ عماد کوشا

دوره 4، پاییز ، بهار 1398، ، صفحه 85-114

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2019.93915

چکیده
  با اعمال تحریم ‎های گسترده بانکی از سال 2011، اثربخشی روش‎ های پیشین دچار مشکل شد. در این تحقیق با ایجاد پرسش‌ نامه، نظرهای جمعی از مدیران سابق بانک‎ های ایران در خصوص مقایسه روش‎ های متعارف پرداخت بین‎ المللی بانکی از دیدگاه شش شاخص بیان‌ شده جمع ‎آوری و با روش AHP تحلیل شده است. برای سنجش روایی و پایایی پرسش‌ نامه‎ ها از آزمون ...  بیشتر