1. کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین

هادی حیدری؛ ایمان نوربخش

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 225-246

چکیده
  در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا‌ن­‌سنجی بیزین به بررسی کانال­های انتقال شوک­های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک­های خصوصی کشور می‌­پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات ...  بیشتر