نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر سازمان و برنامه‌ریزی، بانک مشترک ایران و ونزوئلا

2 کارشناس سازمان و برنامه‌ریزی، بانک مشترک ایران و ونزوئلا

چکیده

تحقیق حاضر به ارتباط بین ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، با قابلیت پیش‌بینی سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 بوده است. نمونه آماری این تحقیق 11 مؤسسه مالی، اعتباری و بانک می‌باشد و متغیرهای مستقل آن ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و متغیرهای وابسته آن قابلیت پیش‌بینی سود کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. همچنین از سه متغیر کنترلی، سود هر سهم، اهرم مالی و رشد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ریسک اعتباری و قابلیت پیش‌بینی سود کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین، بین ریسک نقدینگی و قابلیت پیش‌بینی سود کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Credit and Liquidity Risks and the Prediction Ability of Profitability of Accepted Banks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Pezeshki 1
  • Samaneh Pahlavan 2

1 Planning and Organization Manager, Iran Venezuela Bi-National Bank

2 Planning and Organization Expert, Iran Venezuela Bi-National Bank

چکیده [English]

This study investigates the relationship between credit and liquidity risks and the prediction ability of profitability of accepted banks in Tehran Stock Exchange (TSE). Data are collected from all banks and financial and credit institutions listed in TSE during the years 1390 to 1394. The sample includes 11 banks and financial and credit institutions, and credit and liquidity risks are independent variables where the ability to predict short-term and long-term benefits are dependent variables. Three control variables, that is profit per share, financial leverage and asset growth, have also been used. Results show that there is no significant relationship between credit risk and the ability to predict long-term and short-term profitability of accepted banks in TSE. Moreover, there is a significant relationship between liquidity risk and the ability to predict long-term and short-term profitability of accepted banks in TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit risk
  • Liquidity risk
  • Prediction Ability of Profitability