نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت مالی، دانشگاه ارشاد

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

3 کارشناس ارشد مهندسی مالی

چکیده

نظریه­‌پردازان مالی همواره در خصوص توانایی شرکت­‌ها در مدیریت سود از طریق به‌کارگیری روش­‌های حسابداری موثر بر اقلام تعهدی، دغدغه خاطر داشته­‌اند. شواهد برخی از تحقیقات تجربی نشان می­‌دهد که مدیریت سود از طریق استفاده از اهرم مالی و مدیریت سرمایه در گردش و به‌طور کلی مدیریت ساختار سرمایه امکان‌­پذیر است. مدیریت سود توسط بانک‌ها نیز از طریق نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول صورت می­‌پذیرد.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین «اهرم مالی و نقدینگی» و «مدیریت سود و سرمایه» بانک‌های تجاری پذیرفته­‌شده در بازار سهام، طی سال­‌های 1385 تا 1393 پرداخته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده‌های پانلی، فرضیه همبستگی بین این متغیرها مورد آزمون قرار می‌گیرد. داده­‌های بانک‌ها از صورت­‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن‌ها استخراج شده و برای طبقه‌­بندی داده­‌‌ها از نرم‌افزار Excel و به‌­منظور تحلیل داده­‌ها، از نرم­‌افزار EViews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­‌ها نشان می‌‌دهد، بین نسبت‌های نقدینگی و اهرم مالی در بانک­‌های تجاری و مدیریت سود و سرمایه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Leverage and Liquidity on the Management of Earnings and Capital of Iranian Commercial Banks

نویسندگان [English]

  • Vali Nadi Qomi 1
  • Bahareh Hajizadeh 2
  • Abbas Gomar 3

1 Faculty Member, Ershad University

2 M. A in Financial Management

3 M. A in Financial Engineering

چکیده [English]

Financial theorists have always focused on the ability of companies to manage earnings through the use of accounting methods for accruals. Evidence from some empirical research shows that earnings management is possible through the use of financial leverage and capital management and generally managing capital structure. The earnings management by banks is also implemented through monitoring loan-loss provision and net charge-off loans.
This study investigates the relationship between "financial leverage and liquidity" and "earnings and capital management" of commercial banks listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during the years 1385 to 1393. Data have been extracted from financial statements and their accompanying notes of some selected banks and Excel has been used to classify the data. Data analysis is also done using EViews software. The results from hypothesis testing show that there is a significant relationship between the liquidity ratios and financial leverage, earnings management and capital management in commercial banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • liquidity
  • Earnings Management
  • Capital Management
  • Loan Loss Provisions