نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی

چکیده

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک‌های کشور می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت‌های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد.
برای این منظور داده‌های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت‌های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی‌داری بر درماندگی مالی بانک‌ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر درماندگی مالی بانک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Asset Quality on Financial Distress in Banks

نویسندگان [English]

  • Yahya Hasas Yehaneh 1
  • Reza Habibi 2
  • Behzad Nazi 3

1 Faculty Member, Allameh Tabataba'i University

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M. A in Islamic Banking

چکیده [English]

A healthy and profitable banking system can better resist against economic shocks, and play a more prominent role in financial system stability. Banks failure has disastrous effects on banking system and its effects spread on other banks and affects the whole economy. The main objective of this study is to investigate the impact of asset quality on financial distress in the country's banks. In this study, using financial ratios the effect of asset quality, payment facility and capital adequacy on financial distress indicators is examined.
  For this purpose, data from 18 banks during the years 1388 to 1394 are collected from Tehran Stock Exchange. Using the software EViews, data are analyzed using panel regression models. It is shown that the ratios of impaired loans to total loans and net charge offs to total loans have positive and significant effect on financial distress. The ratios of loan loss reserves to total loans and net loans to total assets have negative and significant effect on financial distress. Moreover, capital adequacy ratio has positive and significant effect on financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Asset Quality
  • Capital Adequacy Ratio
  • Loans