نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

10.22034/jifb.2020.225931.1191

چکیده

تضعیف ارزش پول ملی، یکی از موضوع‌های مهم اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. از آنجا که یکی از وظایف مهم‌ بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است، باید سیاست‌هایی اعمال شود تا از قدرت خرید پول ملی کاسته نشود. متغیرهای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درصد تورم، درصد اشتغال و... بر ارزش پول کشورها تأثیر می‎گذارند که با تعیین نوع ارتباط آنها، در کنار رشد و شکوفایی اقتصاد، می‌توان ارزش پول را افزایش داد. بر همین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‎های 1352 تا 1397و به‌کارگیری رگرسیون چندکی، به بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصاد کلان، نظیر نرخ سود بانکی، تورم و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که در دهک میانه، نرخ سود بانکی و نرخ تورم بر تضعیف ارزش پول ملی تأثیر مثبت و معنادار می‎گذارد و تولید ناخالص داخلی بر تضعیف ارزش پول ملی، به‎طور منفی و معنادار مؤثر است. از این رو، سیاست‌گذاران باید ضمن توجه به مهار تدریجی تورم، با کنترل نرخ سود واقعی در نظام بانکی، به افزایش تولید ملی در بلندمدت کمک کنند. بدیهی است که افزایش تولید، ارزش پول ملی را در طول زمان تقویت میکند و دولت‌ها از این رهگذر می‌توانند به آرمان اصلی اقتصاد، یعنی افزایش رفاه‌ و رشد اقتصادی پایدار، امیدوار باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Macroeconomic Variables and Depreciation of National Currency in Iran: A Quantile Regression Approach with an Emphasis on the Rates of Bank Interest

نویسندگان [English]

  • Ali Khajeh mohamad lou 1
  • Ali Bagerzadeh 2

1 PhD Candidate, Department of Economics, Payam e Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Khoy Brach, Islamic Azad University, Khoy, Iran

چکیده [English]

Depreciation of national currency has been one of the most important issues in Iranian economy throughout the recent years. The government has always tried to maintain stability and control this macroeconomic variable. One of the most important aims for the central banks all around the world is to preserve the value of the national currency; hence, they must implement proper policies that do not result in reducing the purchasing power of national currency. Alongside economic enhancement, the value of currency could be appreciated in regard to the relations between such variables as GDP, inflation, employment rates, and etc. Accordingly, the present study using a series of data in the period of 1973 to 2018 and applying the quantile regression investigates the effect of some macroeconomic variables such as bank interest rate, inflation, and GDP on the depreciation of currency in Iranian economy. The results show that bank interest rates and inflation have a positive and significant effect and GDP has a negative and significant effect on the depreciation of the national currency. Therefore, it is necessary for policymakers to help increase national production in the long run by controlling the real rates of interest in the banking system. It is obvious that increasing production will enhance the value of the national currency over time. Thus, governments can achieve the main goal of the economy that is economic growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Real Interest Rate
  • Deregulation and Depreciation of Currency Value
  • Gross Domestic Product
  • quantile regression