نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در فرهنگ حسابداری، افشا واژه‌ای فراگیر بوده و به‌عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه‌بندی می‌شود که تمامی فرایندهای بااهمیت مالی را در بر گرفته و بر کلیه جوانب مالی مؤثر است. در این تحقیق سعی شده است تا تأثیر رویه افشای اطلاعات حسابداری بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها در ایران بررسی شود. پس از طراحی شاخص‌های ارزیابی افشای اطلاعات، اطلاعات معاملات انجام‎شده در دوره تحقیقی پنج‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از سازمان بورس اوراق بهادار جمع‌آوری شدند. نمونه آماری مشتمل بر هفده بانک است که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه‎های تحقیق از رگرسیون خطی و هم‌بستگی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‎های تحقیق از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌توان عنوان کرد، این است که اگر یک بانک در رویه افشای اطلاعات حسابداری برتری داشته باشد، سهام آن هم‌زمان بازده بالاتر و خطر سقوط قیمت سهام پایین‌تری خواهد داشت. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق تا حدودی با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Accounting Information Disclosure Procedure on the Information Content of Stock Price and Stock Price Risk in the Banks Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohsen Hassani

Faculty Member of Payame Noor University

چکیده [English]

In the accounting culture, disclosure is a generic term and is classified as one of the accounting principles that covers all the important financial processes and also affects all aspects of finance. This study attempts to investigate the effect of disclosure policies of banks' accounting information on the information content of stock prices and the risk of stock price crash Iran. Following designing the information disclosure valuation indexes, the transaction information was collected from the Stock Exchange in the period of 2013-2017. The statistical sample consists of 17 banks selected by systematic elimination method resulting in totally 85 year-banks. In this research, linear regression and correlation analysis are used to investigate the hypotheses. EViews software has been used to analyze the data and test the hypotheses. What can be said in summing-up and concluding the general test of hypotheses is that if a bank has a disclosure policy of accounting information, its stocks simultaneously will have a higher return stock and lower risk of collapse. The results obtained in this study, to some extent, are consistent with the documentation referred in the theoretical framework of financial research and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price
  • Stock Price Crash
  • Simultaneity of Stock Price movement
  • Disclosure