نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

این تحقیق درصدد است، اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نمونه آماری بررسی‌شده، شامل پانزده بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۷ و در مجموع ۱۰۵ سال ـ بانک بوده است. در این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده ‌است. شکاف قیمتی و اثر قیمتی، متغیرهایی هستند که به‌عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در این تحقیق استفاده شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تقلب بر شکاف قیمتی و اثر قیمتی اثر مثبت و معناداری دارد، در نتیجه میان تقلب و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر با افزایش احتمال تقلب، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. تأثیر افشای تقلب در عدم تقارن اطلاعاتی به اعتبار شرکت صدمه زده و به عدم اطمینان بیشتری منجر می‌شود. سرمایه‌گذاران در چنین محیطی در رابطه با اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید دارند و نرخ بازده مورد نیاز خود را افزایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Fraud Probability on Informational Asymmetry Criteria in the Accepted Banks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seied Kazem Ebrahimi 1
  • Ali Bahraminasab 2
  • Mahnaz Azizi 3

1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economic & Management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Lecturer, Department of Accounting, Faculty of Economic & Management, Semnan University, Semnan, Iran

3 Master Student, Department of Accounting, Faculty of Economic & Management, Semnan University, Semnan,Iran

چکیده [English]

Due to the necessity of identifying the possibility of fraud in financial reporting for the purpose of helping the market and information users to optimize the allocation of financial resources, and because of the key role of fraud in losing credit, increasing ambiguity, reducing stock liquidity, and reducing the fair allocation process in the market, which in itself widens the gap between shareholders, investors, the users of financial information, and managers, this study seeks to examine the effect of the probability of fraud on information asymmetry criteria in accepted banks in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 15 accepted banks in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2018 which would totally add up to 105 year-banks. This research adopts a multivariate linear regression model. The variables used as the information asymmetry criterion in this study include price gap and price impact. The findings uncover a meaningful and positive correlation between fraud, price gap, and price impact which by and of itself results in cultivating a positive and meaningful correlation between fraud and information asymmetry. In other words, as fraud probability increases, the information asymmetry increases too. The impact of fraud disclosure on information asymmetry undermines the company’s credibility and leads to growing uncertainty. Investors, in such conditions, doubt the dependability of investigation in the capital market, and constantly raise their required rate of return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud
  • Information Asymmetry
  • Price Impact
  • Quoted Spread