1. شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان با استفاده از دیماتل فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی مازندران)

محمدتقی تقوی فرد؛ حسن کوهی؛ مهدی محمدی‌فر

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 119-152

چکیده
  افتتاح حساب سرمایه­‌گذاری در بانک از جمله راه­کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به‌­ویژه فرزندان می‌کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان فعال می­‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد ...  بیشتر