1. رتبه‌بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS

مهدی صادقی؛ محمود خطیب

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 1-36

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌­گذاری ریسک­‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه­‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه­‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته ...  بیشتر