1. بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک‌ها از نرخ سود عقود مبادله‌ای

مرضیه کریمی؛ توحید فیروزان

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 115-139

چکیده
  نظر به اهمیت بانک­‌ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله‌­ای بانکی، بر عملکرد بانک‌ها در طول سال­های 87-92 می‌پردازد. برای این منظور، از تحلیل‌های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان ...  بیشتر