1. اثرهای رویه افشای اطلاعات حسابداری بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن حسنی

دوره 4، زمستان ، پاییز 1398، ، صفحه 151-172

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2020.200776.1145

چکیده
  در فرهنگ حسابداری، افشا واژه‌ای فراگیر بوده و به‌عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه‌بندی می‌شود که تمامی فرایندهای بااهمیت مالی را در بر گرفته و بر کلیه جوانب مالی مؤثر است. در این تحقیق سعی شده است تا تأثیر رویه افشای اطلاعات حسابداری بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها در ایران بررسی شود. پس از طراحی شاخص‌های ...  بیشتر