1. تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک‌ها

دکتر یحیی حساس یگانه؛ دکتر رضا حبیبی؛ بهزاد نازی

دوره 3، پاییز و زمستان ، زمستان 1396، ، صفحه 25-58

چکیده
  یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی ...  بیشتر