1. بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی

مژگان صالحی؛ مریم مشهدی عبدل

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 169-199

چکیده
  رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور ...  بیشتر