1. تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)

رضا معمار اصفهانی؛ مهدی فراهانی؛ علی ارشدی

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 139-164

چکیده
  در این مطالعه به‌­منظور افزایش ظرفیت­‌های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه­‌های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک­ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک‌­های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این ...  بیشتر