1. بررسی عوامل مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی‌زاده

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 95-111

چکیده
  شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به­‌نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه­رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده ...  بیشتر